Adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi/adatkezelési szabályzat és tájékoztató

 1. BEVEZETÉS

Jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató („Adatvédelmi Szabályzat”) hatálya a Kerek és Pintér Kft. (székhely: 2096 Üröm, Szamóca u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-713838; adószám: 12996698-2-13) által végzett adatkezelésekre terjed ki.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, az Európai Parlament és a Tanács (EU) (2016. április 27.) rendelete és a hazai jogszabályoknak ( az információs önrendelkezés jogairól és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény – INFO tv.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

2. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Kerek és Pintér Kft.

Székhely: 2096 Üröm, Szamóca u. 13.

E-mail: kerek.istvan@kerekespinter.hu

Telefon: +36 70 3178233

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

3.1. „személyes adat”: Minden olyan adat, amellyel egy természetes személy beazonosítható, különösen név, azonosításra alkalmas szám, helymeghatározó adat, email-cím, telefonszám, stb.

3.2. „adatkezelő”: Az a természetes vagy jogi személy, aki személyes adatot bármilyen formában és módon kezel.

3.3. „adatfeldolgozó”: Az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezelő természetes vagy jogi személy (pl.: könyvelő)

3.4. „adatkezelés”: A személyes adatokkal kapcsolatos műveleteket jelenti, úgymint gyűjtés, rendszerezés, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, betekintés, továbbítás, terjesztés, stb.

3.5.: „adatvédelmi incidens”: Amikor a kezelt adat véletlenül vagy jogellenesen megsemmisül, elveszik, megváltoztatásra, jogosulatlan közlésre kerül vagy jogosulatlanul hozzáférnek.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

4.1. jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végezzük

4.2. célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, adatot az eredeti céltól eltérően csak indokolt és alátámasztott esetekben lehet felhasználni.

4.3. adattakarékosság

A kezelt adatoknak a szükségesre kell korlátozódniuk, azoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, csak annyi adat kezelhető, ami a cél eléréshez szükséges.

4.4. pontosság

Az adatoknak naprakésznek kell lenniük.

4.5. korlátozott tárolhatóság

Csak addig tároljuk az adatokat, ameddig az előre meghatározott cél teljesült (vagy a cél megvalósítása elérhetetlenné vált). Ennél hosszabb ideig csak közérdekű archiválás, kutatási vagy statisztikai célból tárolhatók.

4.6. integritás és bizalmas jelleg

Minden olyan technikai vagy szervezeti intézkedést megteszünk, mellyel a személyes adatok biztonsága megoldható. Ezalatt értendő a jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelés, véletlen elvesztés, megsemmisítés elleni védelem.

4.7. elszámoltathatóság

Az adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá ennek tényét igazolnia kell tudni mind a hatóság, mind az érintett felé.

5. ADATKEZELÉSEK

A Kerek és Pintér Kft.mérnöki tervező iroda, mely tevékenysége során olyan dokumentumokat készít (műszaki tervdokumentációk, szakvélemények, tanácsadás), amelyek során természetes személyek adatait is gyűjti, kezeli.

A személyes adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján; illetve a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján kezeljük, az alább részletezetteknek megfelelően.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.1. ÉRDEKLŐDÉSSEL ÉS AJÁNLATKÉRÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYFÉL ADATOK KEZELÉSE

 • Az adatkezelés célja: az érdeklődések/ajánlatkérések megválaszolása, kapcsolattartás.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) a)).
 • Kezelt adatok köre: az árajánlatkérések és érdeklődések során, telefonon, vagy online megadott személyes adatok (név, cím, telefonszám, fax, e-mail, építési telek címe, helyrajzi száma).
 • Az érintettek köre: Az adatkezelővel személyesen, online módon, vagy telefonon keresztül kapcsolatba lépett valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés időtartama: 49 év, vagy az érintett adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 • Adattovábbítás: –
 • Adatfeldolgozás: –

5.2. SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSE

 • Az adatkezelés célja: a szolgáltatás megrendelése, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – szerződésben – (Infotv. 5. § (1) a), és jogszabályi felhatalmazás (Számvtv. 169. § (2)).
 • Kezelt adatok köre: a szerződéskötés során, személyesen, telefonon vagy online megadott személyes ügyfél adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail, bankszámlaszám, számlázási cím, személyi igazolvány szám, anyja neve, születési helye és ideje, adószám, NÜJ szám, ingatlan címe, helyrajzi száma)
 • Az érintettek köre: A Kerek és Pintér Kft.-vel szerződő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés időtartama: 49 év.
 • Adattovábbítás: számlázás, könyvelés
 • Adatfeldolgozás: szerződésbe foglalt adatként

5.3. A MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN SZÜKSÉGES ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSE

 • Az adatkezelés célja: a megrendelt szolgáltatás teljesítésével összefüggésben: ÉTDR és e-Napló elektronikus rendszerek használata, Hatósági képviseletek során
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – szerződés és meghatalmazás alapján – (Infotv. 5. § (1) a), és jogszabályi felhatalmazás (Számvtv. 169. § (2)).
 • Kezelt adatok köre: személyesen, telefonon vagy online megadott személyes ügyfél adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail, bankszámlaszám, számlázási cím, személyi igazolvány szám, anyja neve, születési helye és ideje, adószám, NÜJ szám, ingatlan címe, helyrajzi száma)
 • Az érintettek köre: A Kerek és Pintér Kft.-vel szerződő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés időtartama: 49 év.
 • Adattovábbítás: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által üzemeltetett – ÉTDR, E-Napló elektronikus rendszerek, illetékes Építéshatóság, Főépítészi Iroda, egyéb illetékes hatósági szervek, a megrendelt szolgáltatással összefüggésben az érintett meghatalmazásával.

  Továbbá a megrendelt szakági tervezéssel érintett szakági tervezőknek szükséges adatok továbbítása, mint pl. az építtető neve, címe, ingatlan címe, helyrajzi száma.
 • Adatfeldolgozás: tervdokumentációk és műszaki leírások

5.4. ARCHÍVÁLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 • Az adatkezelés célja: a megrendelt szolgáltatás teljesítése során készült tervek, műszaki leírások és egyéb műszaki dokumentumok tekintetében: műszaki tervezéssel kapcsolatos statisztikai vizsgálatok készítése, a tervek referenciaként történő felhasználása, a tervben alkalmazott műszaki megoldások ismételt felhasználása (figyelembe véve a szerzői jogi előírásokat).
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – szerződés és meghatalmazás alapján – (Infotv. 5. § (1) a), és jogszabályi felhatalmazás (Számvtv. 169. § (2)).
 • Kezelt adatok köre: személyesen, telefonon vagy online megadott személyes ügyfél adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail, bankszámlaszám, számlázási cím, személyi igazolvány szám, anyja neve, születési helye és ideje, adószám, NÜJ szám, ingatlan címe, helyrajzi száma)
 • Az érintettek köre: A Kerek és Pintér Kft.-vel szerződő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés időtartama: 49 év.
 • Adattovábbítás: nincs
 • Adatfeldolgozás: archiválás, statisztikai vizsgálatok, tervek referenciaként történő felhasználása

5.5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 • A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad részletes és jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást.

6. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A fentebb meghatározottakon túl – az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe a személyes adatok kezelése során:

6.1. POSTAI KÉZBESÍTÉS

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: postai kézbesítés
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Magyar Posta Zrt.
  Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
  Cégjegyzékszám: 01-10-042463
  Adószám: 10901232-2-44
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett neve, címe
 • Az érintettek köre: Kerek és Pintér Kft.-vel szerződöttek köre
 • Az adatkezelés célja: Küldemény eljuttatása az érintettnek
 • Az adatkezelés időtartama:
  https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

  A küldemény felvételét, azaz a postára adását követő naptári év végéig, kivéve, ha aPosta tv. eltérő határidőt állapít meg, vagy a szolgáltatást igénybe vevő személynek, vagy a postai küldemény címzettjének rendelkezése ettől eltér.A feladó, de a címzett is kérheti azonban, hogy a rá vonatkozó adatokat ennél tovább kezeljük.

6.2. SZÁMLÁZÁS

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlázási adatok tárolása
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Enormis Consulting Kft.
  Székhely: 1054Budapest, Alkotmány u. 16., I. 5.
  Adószám: 14057263 – 2 – 13
  web: –
  e-mail: zoltan.nagy@enormis.hu
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
 • Az érintettek köre: Kerek és Pintér Kft.-vel szerződöttek köre
 • Az adatkezelés célja: számlázás
 • Az adatkezelés időtartama: a vonatkozó rendeletek alapján

6.3. ÉTDR ÉS E-NAPLÓ ELEKTRONIKUS RENDSZEREK

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: érintett azonosítása
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.
  Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület
  Cégjegyzékszám: 01-09-996479
  Adószám: 24225221-2-43

  web: https: //www. lechnerkozpont.hu
  e-mail: info@lechnerkozpont.hu

  Telefonszám: +36 (1) 279-2640, +36 (1) 279-2610
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: érintett neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma, számlázási címe, adószáma, NÜJ száma, építkezéssel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma
 • Az érintettek köre: Kerek és Pintér Kft.-vel szerződöttek köre
 • Az adatkezelés célja: szerződésben foglaltak teljesítése (tervezett épület egyszerűsített bejelentési eljárása, illetve építési engedélyezési eljárása)
 • Az adatkezelés időtartama: http: //lechnerkozpont.hu/doc/adatkezelesi-tajekoztato/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

7. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

7.1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, akkor telefonon vagy e-mailen kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

7.2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az 5.1.-5.4. pontokban megadott valamennyi határidő leteltével törli.

7.3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

7.4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

7.5. Az adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7.6. Nem kérhető a személyes adatok törlése abban az esetben, ha felek között a szerződés teljesítésével kapcsolatban anyagi jellegű vita alakul ki. Az anyagi jellegű vita rendeződésével a személyes adatok korábbi pontokban részletezett törlése ismét kérhető.

8. PANASZKEZELÉS

8.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat                            Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév                  Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím                                    Kapcsolattartás.

Telefonszám                                 Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím                  Azonosítás, a megrendelt szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Bankszámlaszám                          A megrendelt szolgáltatással kapcsolatos számlázás

Adószáma                                    A megrendelt szolgáltatással kapcsolatos számlázás

NÜJ szám                                    Az ÉTDR illetve e-napló használatához szükséges

Építkezéssel érintett ingatlan adatai: azonosítás, megrendelt szolgáltatáshoz szükséges információk összegyűjtése    

8.2. Az érintettek köre: Minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

8.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

8.4. A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

8.6.A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1116 Budapest, Sopron u. 61., fszt. 1.. címen,
 • e-mail útján, a kerek.istvan@kerekespinter.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 703178233 számon.

8.7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

8.8.Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

9.   AZ ÉRINTETTEK JOGAI

9.1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

9.2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

9.4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

9.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta

9.7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

9.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

11.  PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400Fax: +36-1-391-1410E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu